KKS@ MORTATOP FG

KKS® MORTATOP FG là vữa sửa chữa, trát phủ hoàn thiện, gốc xi măng – polymer cải tiến có chứa silica fumes

HOTLINE: 0978791427 CHAT FACEBOOK