Sikadur 330 là sản phẩm gốc nhựa epoxy

Sikadur 330 là sản phẩm gốc nhựa epoxy hai thành phần dùng để thấm chèn, không có dung môi.

HOTLINE: 0978791427 CHAT FACEBOOK